Utleiebetingelser

1. Framleie

 • Utleid utstyr kan ikke fremleies uten at dette er avtalt skriftlig. Likeledes skal det på forhånd avtales skriftlig dersom utstyret skal bringes ut av universitetsområdene Blindern, Gaustad og Rikshospitalet. RF-REGI har alltid eiendomsretten til utstyret, og denne overføres ikke under noen omstendigheter til leietaker. Utstyret må aldri innbygges i, eller sammenføyes med, annen fast eiendom.

2. Betaling

 • Faktura sendes etter utleies slutt. Dette gjelder selv om leietaker bestiller utstyr til flere enkeltanledninger. Unntak kan gjøres og skal avtales skriftelig. Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktsbrudd og kan få konsekvenser for fremtidige leier.
 • Minsteleie er kr. 200,– + mva.

3. Mislighold

 • RF-REGI skal når som helst i utleieperioden kunne gis adgang til å besiktige det utleide utstyr. Dersom leietaker bryter disse utleiebetingelser, eller misligholder sin kreditt (dvs. oversitter avtalte betalingsbetingelser), kan RF-REGI med en ukes varsel endre løpende leieavtaler. Leietaker plikter da umiddelbart å returnere utstyret, eventuelt gi representant for RF-Regi uhindret tilgang til å hente utstyret.4.

4. Levering

 • Alt utstyr hentes etter kl. 12.00 på leieperiodens første dag om ikke annet er avtalt skriftlig.
 • Leietaker plikter å melde fra til utleier umiddelbart dersom det oppdages mangler i leveransen eller feil på utstyr.

5. Retur

 • Alt utstyr skal leveres tilbake til RF-REGI før kl. 11.00 dagen etter leieperiodens utløp. Alt utstyr skal leveres tilbake i samme stand da det ble utlevert ved leieperiodens begynnelse. Levering skal forekomme under byggets åpningstid om ikke annet er avtalt skriftlig. En hver modifikasjon av utstyret er forbudt uten skriftig avtale. Leietaker faktureres de kostnader RF-REGI har som følge av forsinket eller mangelfull levering. Ved manglende utstyr faktureres leietaker veiledene nypris for likt eller tilsvarende produkt, samt alle andre tilkommende kostnader.
 • All rengjøring og nullstilling av utstyr, samt kveiling av kabler debiteres leietaker etter medgått tid til gjeldende timesatser. For 2017 er denne 200,–  per time + mva.
 • Tilbakeleverte defekte lyskilder belastes leietaker etter gjeldende salgspris. Tilbakelevert defekt utstyr repareres av RF-REGI eller sendes til reparasjon, hvorpå reparasjonskostnaden debiteres leietaker.
 • Kabler kveiles på denne måten her.

6. Avbestilling/endring av avtale

 •  Avbestilling av bestilt utstyr må gjøres senest 5 dager før leieperiodens begynnelse. Avbestilling av godtatte tilbud mindre enn 5 dager før starten av leieperiode forbeholder RF-Regi seg retten til å fakturere alle irreversible avtalte kostnader. Dette inkluderer innleid utstyr, biler eller arbeidskraft. Ved avbestilling mindre enn 48 timerfør leieperiodens begynnelse pålegges det en dagsleie.
 • For bestillt utstyr som ikke avhentes debiteres en dagsleie.
 • Ved bestilling under 48 timer før leieperiodens begynnelse pålegges det et administrasjonsgebyr.
 • Eventuell forlengelse av leieperioden må avtales med RF-REGI senest fem dager før leieperiodens utløp. For sen tilbakelevering av utstyr debiteres en dagsleie pr. dag forsinkelse. Det påhviler leietaker å uoppfordret returnere utstyret til avtalt tid, eller gi utvetydig beskjed ved forsinkelse/forlengelse av leieperiode.

7. Ansvar og risiko (forsikring)

 • Leietaker forplikter seg til å ta vare på utstyret på tilfredstillende måte, og ikke låne eller bytte det ut, eller skille seg fra det på annen måte. Forsikringsplikt påhviler leietaker fra det øyeblikket utstyret forlater RF-REGI, til det returneres. For øvrig er leietaker alene ansvarlig for all skade som oppstår på innleid utstyr, uansett skadetype og årsak. Utstyret skal ikke benyttes utendørs eller i fuktige eller støvete miljøer uten utleiers skriftlige samtykke. Se også pkt. 5 i disse betingelser.

8. Manglende eller mangelfull levering

 • RF-REGI har ansvaret for at utleid utstyr er funksjonsdyktig ved utlevering. Eventuelle mangler berettiger ikke leietaker til å oppheve avtalen, såfremt RF-REGI innen rimelig tid søker å bringe forholdet i orden. Leietaker kan uansett ikke kreve erstatning utover den forholdsmessige del av leiesummen. RF-REGI påtar seg intet ansvar for eventuelle tap eller ekstra kostnader leietaker måtte påberope seg som følge av svikt på noe av det innleide utstyret.